Nová jazyková laboratoř

Naše škola se může nově pochlubit další odbornou učebnou, tentokrát jazykovou laboratoří, kterou se nám podařilo vybudovat během hlavních prázdnin 2021 v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji (IKAP2 – CZ. 02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823), do něhož jsme jako škola zapojeni již od 1. 9. 2020. Vedle zbudování školní zahrady nebo pořízení brýlí pro virtuální realitu je toto další počin, který jistě povede k rozšíření možností a zkvalitnění výuky na naší škole. Částka na náklady jazykové laboratoře činí 897.000,- Kč.

Na konci srpna 2021 byli vyučující cizích jazyků proškoleni a seznámeni s možnostmi, které výuka v této moderně pojaté učebně poskytuje. Nyní jsme ve fázi pokusného provozu, kdy se vyučující a žáci seznamují s novým prostředím a jeho možnostmi. Učebna je vybavena 16 žákovskými počítači se sluchátky a interaktivní velkoplošnou obrazovkou pro skupinovou práci.

Jazyková laboratoř však neslouží jen jako odborná učebna pro výuku cizích jazyků, ale díky vybavení je využitelná také jako další plně funkční učebna pro výuku informatiky. Rámcový vzdělávací program ČR pro základní vzdělávání reaguje na neustále se zvyšující potřebu využívání IT a zavádí tak do výuky nové pojmy „digitální kompetence“ a „informatické myšlení“, které musí školy začít u všech svých žáků nejpozději od školního roku 2024/2025 systematicky rozvíjet. Naše škola se rozhodla zapracovat rozvoj digitální kompetence a informatického myšlení do svého školního vzdělávacího programu již od letošního školního roku. Jazyková laboratoř na GOAML tak může sloužit ke zkvalitnění výuky cizích jazyků i k podpoře dalšího rozvoje digitální kompetence ve všech vyučovaných předmětech.

Naše nová jazyková laboratoř bude vedle stávajících přírodovědných laboratoří (odborné učebny pro výuku fyziky, biologie, chemie a zeměpisu) sloužit také pro výuku a prohlubování naší spolupráce se základními školami v regionu – ZŠ JIH Mariánské Lázně, ZŠ Velká Hleďsebe nebo ZŠ a MŠ Dolní Žandov.