původní web školy (do 07/2020) – odkaz

 

Přehled absolventů školy

 

O historii Gymnázia v Mariánských Lázních

První gymnázium v Mariánských Lázních bylo německé – Real Gymnasium. V té době bylo české obyvatelstvo v menšině a nemělo vlastní střední školu. Německé gymnázium bylo založeno v roce 1920 a působilo nejprve jako pobočka gymnázia v Karlových Varech. To znamenalo, že se vyučovalo v Mar. Lázních, ale závěrečné zkoušky museli studenti skládat v Karlových Varech a zde také dostávali vysvědčení. Učilo se ve třech domech v Lesní ulici. Od roku 1925 převzalo město Mariánské Lázně gymnázium do své správy a přemístilo je do nové budovy v Komenského ulici, dnešní sídlo Hotelové školy.

Od roku 1931 byla už škola samostatným městským reálným gymnáziem se všemi právy, tj. i s právem konat přijímací a závěrečné zkoušky a vydávat vysvědčení. Vyučovalo se v němčině. Ředitelem tohoto gymnázia byl až do roku 1942 profesor Franz Görgl z Úšovic a po něm profesor Karl Eigermann až do roku 1945. V období 1938 – 1945 převzala školu státní správa.

Také České gymnázium v Mariánských Lázních má bohatou historii. Bylo založeno už v roce 1945 výnosem ministerstva školství a osvěty dne 6. 9. 1945, takže v roce 1995 jsme slavili jeho 50-tileté jubileum. Dodnes žijí učitelé, kteří tu tehdy začínali, a vzpomínají, s jakým elánem budovali české státní reálné gymnázium v tradičně německém prostředí. Škola byla umístěna v budově bývalého německého reálného gymnázia, kde dnes sídlí Hotelová škola. Prvním ředitelem byl Eduard Černý, který předtím působil jako profesor českého jazyka a latiny na gymnáziu v Českých Budějovicích. Profesorský sbor měl 14 členů a první školní rok navštěvovalo školu 113 studentů. Během roku se počet studentů zvýšil na 131. Zajímavé je, že ke škole patřil také internát v Třebízské ho ulici, dnešní pension Windsor.

V prvním školním roce mělo gymnázium jen 7 tříd, nebyl otevřen 1. ročník. V dalším školním roce 1946/47 už mělo gymnázium plný stav 8 tříd a 149 žáků. Od tohoto školního roku už byla škola umístěna v nynější budově v Ruské ul. 355. V roce 1948 došlo na této škole k projevu nesouhlasu studentů se státní mocí (aféra s nástěnkou k výročí E. Beneše, mající za následek dokonce soudní rozsudky a uvěznění několika profesorů a vyloučení studentů) a gymnázium bylo přeloženo do nedaleké Plané. Formálně bylo toto rozhodnutí odůvodněno „optimalizací sítě středních škol“. Do Plané odešel i ředitel E. Černý a pracemi souvisejícími s likvidací školy byl pověřen jako ředitel V. Pospíšil. Vyhnanství trvalo 11 let, teprve v roce 1960 se vrátilo do Mariánských Lázní a zahájilo výuku jako Jedenáctiletá střední škola. Škola byla umístěna do budovy v Úšovicích. Prvním ředitelem obnovené školy byl Eduard Hrkal, který byl v této funkci dva roky a nemálo se zasloužil o to, že se gymnázium do Mariánských Lázní vrátilo.

O tři roky později byla škola změněna na Střední všeobecně vzdělávací školu (SVVŠ). Od r. 1962 až do roku 1969 byl ředitelem Miloslav Pelc, který upevnil pozici školy ve městě a patřil k významným osobnostem města Mariánské Lázně. Po jeho odchodu se stal ředitelem J. Korbelář, s jehož jménem je spojeno jednak přejmenování školy konečně opět na gymnázium, ale také kádrové prověrky po roce 1970, kterými v té době procházela celá společnost.

V roce 1972 se gymnázium opět stěhovalo do své původní budovy v Ruské ul. č. 355, kde od té doby působí dodnes společně s 2. ZŠ Sever. Od roku 1973 byla ředitelkou A. Horáčková, která přispěla k uklidnění pedagogického sboru po prověrkách a všeobecné konsolidaci školy. Stala se zatím nejdéle sloužící ředitelkou gymnázia, a to 12 let, až do roku 1985, kdy se stal ředitelem J. Matoušek. Za jeho působení došlo také k ně kolika změnám. Byla zahájena výuka víceletého studia (nejprve sedmileté, později osmileté), ale zároveň bylo upuštěno od čtyřleté ho studia, což jak se později ukázalo, byla chyba. Ředitel měl představu, že škola bude fungovat jako osmileté gymnázium se dvěma třídami v ročníku, tedy celkem 16 tříd. Tato představa se nikdy neuskutečnila. Nejvíce studentů mělo gymnázium ve školním roce 1993/94, a to 426 studentů ve 14 třídách. Pak začal útlum čtyřletého studia a počet tříd i studentů se začal snižovat. Nejnižší naplněnost školy byla ve školním roce 1998/99, kdy mělo gymnázium jen 11 tříd a 321 studentů.

Od roku 1994 je ředitelem J. Smazal. Kromě snahy o získání více financí pro školu založením Nadace Gymnázia a investováním do materiálního vybavení školy (televizory a videa, nová učebna počítačů, nová učebna seminářů, nové kabinety), usiluje zejména o návrat čtyřletého studia, které by mělo být paralelní s osmiletým. Po marném pokusu v roce 1998 se to podařilo až ve školním roce 1999/2000, kdy byl otevřen nový 1. ročník čtyřletého studia, a to přesto, že všeobecně ve školství vládne spíše redukce. Cílem současného vedení je gymnázium o nejméně 12 třídách, a to 8 v osmiletém cyklu a 4 ve čtyřletém. Tak se spojí tradice s potřebou současné doby na všeobecné středoškolské vzdělávání v našem regionu.

zpracoval Mgr. Jaroslav Smazal

Historie Gymnázia Mariánské Lázně v datech

  • německé gymnázium v Mariánských Lázních

Rok 1920 – založení Real Gymnasium zatím jako pobočka německého gymnázia v Karlových Varech. Studenti se učili ve školních budovách v Mar. Lázních, Lesní ulice, ale závěrečné zkoušky absolvovali v Karlových Varech, kde také dostávali vysvědčení.

Od roku 1925 převzalo školu město Mariánské Lázně a umístilo ji do nové budovy v Komenského ulici, kde je dnes sídlo Hotelové školy.

Roku 1931 získala škola „právo veřejnosti“, tj. stala se samostatným městským reálným gymnáziem s právem konat všechny zkoušky a vydávat vysvědčení.

V roce 1938 byla škola převzata státní správou jako „Oberschule“ a takto působila v Mar. Lázních až do roku 1945. Ředitelem tohoto gymnázia byl profesor Franz Görgl od počátku až do roku 1942 a poté profesor Karl Eigermann do roku 1945.

  • české gymnázium v Mariánských Lázních

Bylo založeno 6. 9. 1945 jako pokračování a náhrada za německé real gymnasium. V prvním škol. roce 1945/46 měla škola 7 tříd (neotevřel se 1. ročník), 14 profesorů a 113 studentů, ale ještě během roku se počet studentů zvýšil na 131. Gymnázium sídlilo v budově dnešní Hotelové školy v Komenského ulici.

Ve školním roce 1946/47 už měla škola plný stav – 8 tříd a 149 studentů. Gymnázium se přestěhovalo do školní budovy v Ruské ul. č. 355, kde obývalo 2. a 3. poschodí, stejně jako v současné době.

V letech 1949 – 1960 bylo gymnázium přeloženo do Plané u Mariánských Lázní, kam přešli i studenti s profesory.

V roce 1960 bylo znovu vráceno do Mariánských Lázní a sídlilo v Úšovicích.

1. 9. 1960 – zahájení výuky v Úšovicích – Jedenáctiletá střední škola
1. 9. 1963 – změna na Střední všeobecně vzdělávací školu (SVVŠ) – Úšovice
1. 1. 1970 – změna na čtyřleté Gymnázium podle zákona z roku 1968
r. 1972 – Gymnázium se stěhuje do nynějšího sídla ve školní budově v Ruské ul.
1. 9. 1990 – zahájena výuka ve víceletém (původně sedmi-, pak osmiletém) Gymnáziu vedle dobíhajícího studia čtyřletého
1. 9. 1999 – obnovení čtyřletého studia paralelně s osmiletým studiem Gymnázia

zpracoval Mgr. Jaroslav Smazal

Přehled ředitelů Gymnázia v Mariánských Lázních

1920 – 1930 německé Real Gymnasium, pobočka gymnázia Karlovy Vary (bez samostatného ředitele)
1931 – 1942 profesor Franz Görgl
1942 – 1945 profesor Karl Eigermann
6. 9. 1945 založení českého gymnázia v Mariánských Lázních
1945 – 1947 Eduard Černý
1948 – 1949 V. Pospíšil
1949 – 1960 škola přeložena do Plané u Mariánských Lázní
1949 – 1950 J. Korbelář
1951 – 1953 L. Zídek
1954 – 1958 K. Žuček
1959 St. Doležal
1960 J. Hájek
1. 9. 1960 škola se vrací do Mariánských Lázní
1960 – 1962 Ed. Hrkal
1962 – 1969 M. Pelc
1970 – 1972 J. Korbelář
1972 – 1984 A. Horáčková
1984 – 1993 J. Matoušek
1994 – 2006 J. Smazal
2006 – 2007 L. Jíša (jako statutární zástupce školy)
2007 – dosud M. Pelc
2018 – dosud K. Tesařová (jako statutární zástupce školy)

O historii Obchodní akademie v Mariánských Lázních

V roce 1953 zřízena Vyšší hospodářská škola a Hospodářská škola v budově dnešní Hotelové školy.
V roce 1961 škola umístěna do bývalé Zdravotnické školy v Lužické ulici, s názvem SEŠ, kde sídlí dodnes.
Od roku 1991 zřízena Obchodní akademie (pětileté studium) a Obchodní škola (tříleté studium), od roku 1996 existuje pouze čtyřleté studium. Od roku 2004 existuje kromě oboru obchodní akademie i obor ekonomické lyceum.

Studijní obory v minulosti na Obchodní akademii v Mariánských Lázních

  • hospodářská administrativa
  • financování a národohospodářská evidence
  • účetní evidence
  • ekonomika průmyslu
  • národohospodářská evidence
  • všeobecná ekonomika
  • ekonomika služeb

Přehled ředitelů Obchodní akademie v Mariánských Lázních

1953 – 1961 Rudolf Horák
1961 – 1967 Václav Materna
1967 – 1974 Ing. Rudolf Kopek
1974 – 1981 Ing. Roman Divíšek
1981 – 1990 Karel Groh
1990 – 2004 Ing. Daniela Scheinherrová
1. 9. 2004 – 4. 10. 2005 Ing. Martina Klánová
5. 10. 2005 – 30. 6. 2006 Mgr. Ladislav Jíša (jako statutární zástupce školy)
1. 7. 2006 – 30. 11. 2006 Mgr. Jaroslav Smazal
1. 12. 2006 – 30. 4. 2007 Mgr. Ladislav Jíša (jako statutární zástupce školy)
1. 5. 2007 – dosud Mgr. Miloslav Pelc
20. 11. 2018 – dosud Mgr. Klára Tesařová (jako statutární zástupce školy)