Účast na projektech, pořádaných jinými organizacemi

1. Recyklohraní

„Recyklohraní“, do kterého jsme se zapojili v lednu 2011, je projekt, který spočívá ve sběru vysloužilého elektra a baterií. Sběr je ve škole organizován tak, že žáci odevzdávají spotřebiče na určené místo (červený kontejner, zelené krabice na baterie). Projekt Recyklohraní dále pro žáky školy v průběhu roku připravuje doprovodné úkoly a soutěže s environmentální tematikou. V průběhu realizace projektu byla možnost sbírat za odevzdané spotřebiče a vyplněné úkoly body, které jsme vyměnili za mnoho věcných odměn. Tyto odměny byly předány vybraným žákům, kteří se nejaktivněji v projektu prezentovali (různé hry, psací potřeby apod.), případně se odměny staly součástí výukových sbírek (biologické modely, vybavení pro tělesnou výchovu).

2. Sběr tonerů

Škola je zapojena rovněž do projektu sběru tonerů, kdy mohou žáci do sběrné nádoby v budově školy odevzdávat prázdné tonery a cartridge z tiskáren. Tímto sběrem pomáháme k jejich ekologické likvidaci či renovaci. V minulosti věnovala sběrová společnost za odevzdané tonery finanční částku na účet školou vybraného ústavu pro mentálně či tělesně postižené spoluobčany. Naše škola v tomto projektu podporovala Domov Pramen v Mnichově.


Účast na projektech, pořádaných školou

V průběhu školního roku je pro žáky školy připraveno několik envirnonmentálně zaměřených vzdělávacích akcí.

1. EKODEPON Černošín

Žáci školy měli možnost několikrát navštívit v rámci exkurze sídlo společnosti EKODEPON v Černošíně. Tato společnost se zabývá ukládáním komunálního odpadu a tříděním plastového odpadu. Žáci jsou v učebně v budově společnosti EKODEPON formou přednášky a diskuse poučeni o vzniku a následném nakládání s odpady, dále je promítán krátký film, demonstrující jak nakládat s odpadem. Dále směřují žáci v rámci exkurze do dotříďovací linky, kde shlédnou proces roztřiďování plastového odpadu. V závěru exkurze míří žáci na skládku, kde jsou seznámeni s etapami ukládání komunálního odpadu, riziky, jež na skládce vznikají a vizemi, co se se skládkou plánuje do budoucna.

Budou-li tyto exkurze i nadále dotované Karlovarským krajem, škola se do projektu exkurzí opět zapojí.

2. Správa CHKO Slavkovský les

V rámci Oborových dnů je pro žáky gymnázia připravena aktivita, kdy ve spolupráci s CHKO Slavkovský les uspořádáme jednodenní exkurze do blízkého okolí za účelem pozorování geologických či botanických fenoménů. Mezi navštívené lokality patří tradičně Kladská, Křížky a další.

3. Den Země

Do roku 2019 se pro žáky školy připravovalo několik nabídek environmentálně zaměřených exkurzí u příležitosti Dne Země. Žáci absolvují výchovně vzdělávací exkurzi na biofarmy v Karlovarském kraji (Kozodoj, Valeč), Botanické zahrady Bečov či Školního statku Cheb. Bude-li s ohledem na aktuální situaci nabídka exkurzí znovu otevřena, rádi jich využijeme.

V rámci Dne Země je rovněž v plánu mnoho dalších aktivit, průběžně se obměňujících. Za zmínku stojí například dvoudenní projekt (realizovaný v rámci Oborových dnů) návštěvy Mateřské školy, kde žáci gymnázia společně s dětmi MŠ plní různé zábavné aktivity s EVVO tematikou.


Třídění odpadu

Žáci mají v budově školy možnost již řadu let třídit odpad do určených nádob na plasty a papír. Díky projektu „Ukliďme si svět“ škola získala finanční prostředky na nákup nových nádob na tříděný odpad a na nákup lisů na PET lahve. V každém podlaží budovy se tak od září 2011 nachází nádoba na plastový a papírový odpad, ve 2. patře rovněž na sklo. V několika podlažích je rovněž instalován lis na PET lahve, který umožňuje efektivnější nakládání s použitými plastovými lahvemi.

Hliník je velmi cennou surovinou, která by neměla končit v nádobě na směsný odpad. Již dva roky jsou v budově školy umístěny také nádoby na sběr hliníku, hliníkový odpad bude následně odvážen do sběrny kovů. Nádoby na hliníkový odpad škola získala díky MÚ Mariánské Lázně.


Energetické úspory

Povědomí žáků o správném využívání elektrické energie, vody a tepla ve škole je nedílnou součástí environmentálního vzdělávání. V budově školy je naprostá většina prostor osvětlena energeticky úspornými zářivkami, toalety jsou vybaveny dvojitými splachovadly, u umyvadel jsou pak instalovány pákové baterie. Topná tělesa jsou opatřena certifikovanými regulátory dle platných norem. Tyto prostředky výrazně umožní úsporu elektrické energie, vody a tepla ve škole.

Žáci jsou seznámeni s pravidly, jak efektivně využívat osvětlení v učebnách, aby nedocházelo k plýtvání elektrickou energií. Tatáž pravidla platí v topné sezoně, kdy je potřeba větrat učebny tak, aby v jejich prostorách nedocházelo ke zbytečným ztrátám. Dále pravidla určují, jak zacházet s regulátory na topných tělesech, aby nedocházelo ke zbytečnému přetopení místností v budově školy.

Výše zmíněná pravidla o efektivním využívání energií v budově respektují rovněž zaměstnanci školy.


Projekt Školní zahrada

Dlouhodobým cílem vedení školy ve spolupráci s koordinátorem EVVO byla rekultivace pozemku za budovou školy. Ideálním cílem je vybudování školní zahrady s venkovní učebnou. Díky projektu MŽP se podařilo škole získat grant a finanční dotaci na realizaci projektu Školní zahrada, přičemž realizace výstavby je plánována na podzim 2020.

Školní zahrada by měla dle projektové dokumentace sestávat ze dvou přístřešků (venkovní učebny), několika záhonů určených k pěstování užitkových i okrasných plodin, pece na chleba, jezírka, meteorologické budky a zatravněné plochy. Součástí inventáře zahrady by měl být i hmyzí hotel, kompostér, nádoby na dešťovou vodu a běžné zahradnické nářadí.

Výhodou školní zahrady bude kromě realizace výuky žáků v oblasti péče o pozemek, pěstování plodin, meteorologie apod. (BI, ZE, FY) i možnost výuky dalších vyučovacích předmětů, které s oblastí EVVO blízce souvisí (ČJ, cizí jazyky, VV a další).

Od 20. 12. 2022 certifikovaná PŘÍRODNÍ ZAHRADA paní Mgr. Kateřinou Dvořákovou, která se věnuje ekologickým výukovým programům, poradenství a certifikaci přírodních zahrad v západních Čechách.


Den Země v MŠ Úšovice a vysazení stromu

    


Projekt Přírodní fenomény ve spolupráci s Kepler Gymnasiem Weiden

   


Projekt – Člověče nezlob se, ale recykluj


Exkurze na Biostatek Valeč