Žádost o přestup z jiné na naši školu verze pro tisk dokument doc
Žádost o přestup z naší na jinou školu verze pro tisk dokument doc
Žádost o přijetí do vyššího ročníku na naši školu verze pro tisk dokument doc
Žádost o změnu oboru verze pro tisk dokument doc
Žádost o přestup a změnu oboru verze pro tisk dokument doc
Zanechání vzdělávání (ukončení) verze pro tisk dokument doc
Žádost o přerušení vzdělávání (např. zahraniční studium) verze pro tisk dokument doc
Žádost o povolení pokračování vzdělávání po přerušení verze pro tisk dokument doc
Žádost o opakování ročníku verze pro tisk dokument doc
Žádost o individuální vzdělávací plán (IVP)/plán pedagogické podpory (PLPP) verze pro tisk dokument doc

 

Žádost o uvolnění z tělesné výchovy (pouze k tisku)

žádost je nutné nechat potvrdit lékařem a uvést, zda bude nebo nebude žák na hodinách TV přítomen

 

Žádost o uzpůsobení podmínek konání Jednotné přijímací zkoušky (jaro 2024) – uprchlíci UA

k žádosti je nutné přiložit také kopii platného dokladu dočasné ochrany v ČR

 

Žádost o vystavení stejnopisu vysvědčení (ročníkové, maturitní) (pouze k tisku).

formulář lze využít v případě, že nevlastníte originál, vlastnoručně podepsaný můžete poslat poštou na adresu školy, nebo mailem na goaml@goaml.cz; nezapomeňte vyplnit všechny položky označené vyplní žadatel, částka za vystavení opisu je za jeden kus 100 Kč

 

Prohlášení zákonných zástupců žáka (LVK) (pouze k tisku).

pro žáky účastnící se lyžařského výcvikového kurzu. Potvrzené odevzdává žák při odjedu na kurz vedoucímu kurzu.

 

Souhlas se samostatným odchodem z hodin tělesné výchovy (pouze k tisku).

V souhlasu je nutno označit dobu, ve které se budou žáci do školy vracet.

 

Žádosti, popř. přihlášky související s MATURITNÍ ZKOUŠKOU jsou zveřejněny v části Studium – Maturita – Obecné informace, legislativa (odkaz).

 

Žádost o přístup k informacím (pouze k tisku).

formulář lze využít na základě článku 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

 

Žádost o vydání ISIC (pouze k tisku).

žádost vyplňují pouze nově nastupující žáci, odevzdávají ji přes třídního učitele

 

Čestné prohlášení COVID 19 (pouze k tisku).

podepisuje zletilý žák nebo zákonný zástupce před prvním vstupem do školy při uvolňování opatření Nouzového stavu ČR

 

Vystavení potvrzení o studiu – ze spisovny školy Na základě písemné žádosti (elektronické či osobně předané), kdy nám sdělíte základní údaje o Vaší osobě (jméno, příjmení, datum narození, roky a obor studia, případně jméno třídního učitele), Vám bude v sekretariátu školy toto potvrzení vystaveno.