ECDL/ICDL – European/International Certification of Digital Literacy

je celosvětově rozšířený certifikační koncept počítačové gramotnosti a počítačových znalostí a dovedností. Zahrnuje celou škálu vzdělávacích a certifikačních programů, z nichž nejrozšířenější jsou programy ECDL Core (počítačová, resp. digitální gramotnost a digitální kvalifikace) a ECDL Advanced (profesionální uživatelské znalosti a dovednosti). Tyto programy pokrývají uživatelské znalosti a dovednosti ve všech běžných oblastech využití prostředků ICT, od kancelářských programů, přes grafické nástroje, až po informační systémy, a to v různých úrovních obtížnosti.

Koncept ECDL mimo jiné mezinárodně definuje obsah pojmu „Počítačová (digitální) gramotnost“ a určuje metodu, jakou je počítačová gramotnost ověřována. Úspěšní absolventi ECDL testů získávají odpovídající ECDL Certifikáty, které mají mezinárodní platnost.

Metoda ověřování počítačové gramotnosti dle programu ECDL Core je založena na praktických testech prováděných s využitím běžné výpočetní techniky a v reálném programovém prostředí. Pomocí těchto testů se zjišťuje, zda je libovolná osoba schopna používat běžné informační a komunikační technologie alespoň na takové úrovni, která odpovídá mezinárodním požadavkům uvedeným v tzv. ECDL Sylabech. Ověřování počítačové gramotnosti dle konceptu ECDL je mezinárodně uznávané, celosvětově procesně standardizované, objektivní a nezávislé na výpočetní technice a programovém prostředí, na kterém jsou testy prováděny. V celém světě využívá jednotné a pravidelně aktualizované databáze testovacích otázek a úkolů. Ověřování počítačové gramotnosti dle konceptu ECDL mohou provádět pouze akreditovaná testovací střediska a za tímto účelem odborně připravení testeři akreditovaní dle mezinárodních pravidel.

Úspěšní absolventi ECDL testů získávají ECDL Certifikát, který má mezinárodní platnost.

Akreditované středisko pro ECDL testování

ECDL testování je:

 • MĚŘITELNÉ … všechny programy ECDL mají definovány Sylaby, které strukturovaně, přesně a detailně specifikují požadovaný rozsah a hloubku znalostí a dovedností
 • PRAKTICKÉ … drtivá většina otázek a úkolů je „ze života“, testy probíhají v reálném programovém prostředí na všech typech i verzích aplikací, se kterými se lidé běžně setkávají v průběhu svého studia či v profesní praxi
 • STANDARDIZOVANÉ … na celém světě jsou používány stejné Sylaby, stejné testovací otázky a úkoly, stejná procesní pravidla a podmínky testování a vydávané certifikáty mají stejnou vypovídací schopnost
 • OBJEKTIVNÍ … jednotná metodika hodnocení testů, národní a mezinárodní inspekce kvality, národní profesní neziskové organizace, které jsou garanty kvality testování
 • NEZÁVISLÉ … testování je nezávislé na původu technického a programového vybavení, nezávisí na konkrétních výrobcích nebo konkrétních produktech, je tak eliminován možný střet zájmů.

Jednotlivcům ECDL může přinést:

 • ECDL CERTIFIKÁT jako mezinárodně uznávaný doklad digitální gramotnosti či kvalifikace držitele a tedy možnost snadno a objektivně komukoli důvěryhodně doložit úroveň svých počítačových znalostí a dovedností
 • VĚTŠÍ ŠANCE NALEZENÍ UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE, protože digitálně gramotní a digitálně kvalifikovaní zaměstnanci jsou a budou čím dále tím větším množstvím zaměstnavatelů vyhledáváni a upřednostňováni a nejen na území ČR, ale i v zemích EU a ve světě
 • VĚTŠÍ ŠANCE NA ÚSPĚŠNÉ ZVLÁDNUTÍ STUDIA NA VŠ, protože digitálně gramotní studenti mají lepší výchozí pozici a lépe zvládají nápor vysokoškolského studia
 • ZÍSKÁNÍ nebo UPEVNĚNÍ vlastních znalostí a dovedností při práci s počítačem
 • OSOBNÍ MOTIVACI pro další vzdělávání nejen v oblasti využití prostředků informačních a komunikačních technologií
 • OSOBNÍ USPOKOJENÍ z efektivnějšího využívání výpočetní techniky, neboť testované osoby obvykle „objeví spoustu nového“
 • ZVÝŠENÍ SEBEDŮVĚRY a následně lepší pracovní výsledky nejen při práci s počítačem
 • ZVÝŠENÍ OSOBNÍ PRESTIŽE nejen v pracovním kolektivu, ale i v rodině nebo mezi přáteli.

Zaměstnavatelům ECDL může přinést:

 • SROZUMITELNOU INFORMACI, že držitel ECDL certifikátu je digitálně gramotný či kvalifikovaný, tj. že umí při práci smysluplně a efektivně využívat informační a komunikační technologie
 • VÝZNAMNOU ÚSPORU ČASU při přijímacích pohovorech neboť není nutné složitě a zdlouhavě zkoumat, zda uchazeč o zaměstnání tzv. „umí s počítačem“
 • VÝZNAMNOU ÚSPORU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ, protože digitálně gramotného či kvalifikovaného zaměstnance není nutné dlouho a nákladně „dovzdělávat“ a může se ihned a efektivně věnovat pracovním úkolům
 • MOŽNOST OBJEKTIVNĚ POSOUDIT počítačové znalosti a dovednosti stávajících zaměstnanců a cíleně pak investovat finanční prostředky do vzdělávání jen v těch oblastech a do těch zaměstnanců, kde je to potřebné
 • EFEKTIVNÍ NÁSTROJ pro řízení lidských zdrojů a personální politiku v organizaci
 • SNÍŽENÍ PODPŮRNÝCH NÁKLADŮ na provoz a využívání výpočetní techniky, protože digitálně gramotní uživatelé již nezatěžují své kolegy či technickou podporu s naivními a opakovanými dotazy a problémy.

Podrobnější informace o konceptu ECDL naleznete zde: www.ecdl.cz

ECDL testování na GOAML