Mgr. Svatava Musilová

vzdělání, kurzy, výcvik:

 • 1996 – 2001 – FF MU Brno, jednooborová psychologie
 • Komplexní krizová intervence
 • Mansio: Vedení rozhovoru s dětmi a dospívajícími; Dynamika problémového chování; Anamnestický rozhovor v poradenské praxi
 • Gaudia: Efektivní rozhovor – kurz krátkodobé psychosociální pomoci
 • Vymezení rodinné mediace
 • Vývoj dítěte jinak
 • Kurzy pro užívání psychodiagnostických metod pro stanovení rozumových schopností, orientační diagnostika úzkostných a depresivních stavů
praxe:
 • Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím
 • Poradna pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy
 • Speciálně pedagogické centrum – školské poradenské zařízení

 


Služby školního psychologa

Proč máme ve škole psychologa?

Protože každý z nás prožívá během života obtížné situace, na které nemusí být sám. Protože každý z nás má právo na odbornou pomoc, konzultaci a doprovázení po zákrutách života.

Není slabostí a chybou v případě potřeby vyhledat pomoc, nikdo z nás není superman.

 

Jaké služby školní psycholog poskytuje?

Školní psycholog poskytuje formou individuálních konzultací běžné školní poradenské služby např. v oblasti:

 • prevence školní neúspěšnosti,
 • podpory vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
 • péče o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi,
 • předcházení formám rizikového chování,
 • technik a hygieny učení pro žáky,
 • metodické pomoci učitelům, rodičům žáků,
 • práce se žáky s obtížemi v adaptaci, se sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání.

Dále (s informovaným souhlasem žáka a jeho zákonného zástupce)  poskytuje školní psycholog formou individuálních konzultací psychologické poradenské služby jako např. diagnostiku, krizovou intervenci.

 

Komu jsou služby školního psychologa určeny?

žáci, rodiče žáků, zaměstnanci školy

 

Kdo hradí služby školního psychologa?

Školní psycholog je součástí tzv. školního poradenského pracoviště (vedle kariérového poradce, metodika prevence a výchovného poradce) a jeho služby jsou poskytovány zdarma.

 

Mám obavy z toho, že informace mnou uvedené budou sdělené třetí straně.

Sezení a veškerá sdělení na nich jsou vázána standardní psychologickou/terapeutickou mlčenlivostí (danou zákonem) a tedy pokud se nejedná o informace, kde má škola povinnost informovat Policii ČR, jsou veškeré tyto informace brány jako samozřejmě důvěrné!

 

Kdy, jak a kde mohu školního psychologa navštívit?

Školní psycholog je ve škole k dispozici každý druhý pátek v době od 13:00 do 16:00. Jeho služby fungují na principu objednání se na konkrétní čas na mailu: psycholog@goaml.cz, kde budete již rovnou komunikovat se školním psychologem.

Sezení trvají obvykle 50 min, ale v případě potřeby a s ohledem na kapacitní možnosti lze dohodnout sezení, které trvá delší dobu.

Sezení se školním psychologem probíhají v místnosti č. 013 (v přízemí budovy vedle tzv. malého vchodu).

 


Školní poradenské služby dále zajišťují:

 • kariérový poradce: Mgr. Iva Svobodová
 • metodik školní prevence: PhDr. Miroslava Vokatá
 • výchovný poradce: Mgr. Bořivoj Kříž
 • třídní učitelé, učitelé