Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace je povinným subjektem, který musí zajistit v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“) ochranu fyzických osob, které oznámení učinily.

Ochrana podle shora uvedeného zákona náleží oznamovateli, který podal oznámení prostřednictvím vnitřního nebo vnějšího oznamovacího systému nebo uveřejněním.

Volba mezi vnitřním a vnějším oznamovacím systémem je na rozhodnutí oznamovatele. Vnější oznamovací systém spravuje Ministerstvo spravedlnosti – viz odkaz Oznamovatel – Ministerstvo spravedlnosti (justice.cz).

Uveřejnit oznámení může oznamovatel jedině, pokud

 • podal oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a ministerstvu nebo pouze ministerstvu a ve lhůtách stanovených tímto zákonem nebylo přijato vhodné opatření, zejména příslušná osoba neposoudila důvodnost oznámení podle ustanovení § 12 odst. 3 zákona o ochraně oznamovatelů, povinný subjekt nepřijal k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření podle ustanovení § 12 odst. 5 zákona ochraně oznamovatelů, nebo státní zaměstnanec podle ustanovení § 13 neposoudil oznámení podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona o ochraně oznamovatelů,

 • má oprávněný důvod se domnívat, že protiprávní jednání uvedené v oznámení může vést k bezprostřednímu nebo zjevnému ohrožení vnitřního pořádku nebo bezpečnosti, života nebo zdraví, životního prostředí nebo jiného veřejného zájmu nebo ke vzniku nenapravitelné újmy, nebo

 • má oprávněný důvod se domnívat, že v případě podání oznámení ministerstvu existuje vzhledem k okolnostem případu zvýšené riziko, že budou on nebo osoba podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) až h) zákona o ochraně oznamovatelů vystaveni odvetným opatřením nebo že je ohrožen postup podle hlavy III zákona o ochraně oznamovatele.

Podat lze oznámení, které obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti (ustanovení § 2 odst. 3 a odst. 4 zákona o ochraně oznamovatelů), a které

 • má znaky trestného činu,

 • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,

 • porušuje tento zákon o ochraně oznamovatelů, nebo

 • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti

  • finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,

  • daně z příjmů právnických osob,

  • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

  • ochrany spotřebitele,

  • souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,

  • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,

  • ochrany životního prostředí,

  • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,

  • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,

  • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,

  • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,

  • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,

  • ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo

  • fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Fyzická osoba může podat oznámení příslušné osobě, a to buď

 • elektronicky na e-mailové adrese whistleblowing@goaml.cz,

 • písemně v listinné podobě na adresu Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace, Ruská 355/7 353 01 Mariánské Lázně, s označením obálky „NEOTVÍRAT – pouze k rukám příslušné osoby pro ochranu oznamovatelů“, případně podáním obálky na podatelně školy s označením „WHISTLEBLOWING“, 

 • ústně v přiměřené lhůtě u příslušné osoby v kanceláři, nebo dle domluvy jinde, kdy o podaném oznámení bude sepsán písemný záznam, případně bude se souhlasem oznamovatele pořízen zvukový záznam oznámení.

Příslušné osoby

 • Mgr. Bc. Lenka Valová, tel. 354 222 176, 601 214 197, kancelář Z 318 KÚKV, Závodní 353/88 Karlovy Vary
 • Ing. Radim Adamec, tel. 354 222 410, 736 650 331, kancelář B 126 KÚKV, Závodní 353/88 Karlovy Vary
 • e-mail: whistleblowing@goaml.cz