Gymnázium

Studijní obor, který připravuje žáky ke studiu všech typů vysokých škol a univerzit. Absolventi budou mít široké všeobecné vzdělání.

Absolvent gymnázia:

 • je člověk se všeobecným vzděláním, který má jasně vyprofilovaný hlubší zájem o konkrétní obor, jemuž se po studiu gymnázia bude věnovat.
 • ovládá minimálně jeden cizí jazyk slovem i písmem a další jazyk ovládá na výborné komunikativní úrovni.
 • má vytvořené dobré studijní návyky. Umí používat různé zdroje informací, vyhodnocovat je a zpracovávat pro další potřebu. Při zpracovávání těchto informací aktivně používá výpočetní techniku, používá textové editory, tabulkové editory a prezentace jako výsledek své práce.
 • akceptuje hodnoty občanské společnosti, přijatelným způsobem prosazuje svá práva a plní své povinnosti.
 • uvědomuje si hodnoty zdravého způsobu života s důrazem na správnou výživu, sport a ochranu zdraví.
 • je zodpovědný vůči životnímu prostředí s ohledem na udržitelný rozvoj
 • uvědomuje si své přednosti, kvality, ale i rezervy a hranice, odpovědně se rozhoduje o své další profesní orientaci a uchází se o další studium na odpovídající vysoké škole v ČR i v zahraničí.
 • se vyjadřuje věcně, správně, srozumitelně a přesně v mateřském jazyce; mluví bez zábran na veřejnosti, otevřeně vyjadřuje své postoje a pocity, argumentuje a obhajuje svůj vlastní názor.
 • chápe vzdělání jako majetek, který mu nemůže být zcizen nebo jinak znehodnocen.
 • v míře odpovídající svým schopnostem disponuje všemi klíčovými kompetencemi popsanými v oddíle Výchovné a vzdělávací strategie platného školního vzdělávacího programu

Obchodní akademie

Absolvent oboru obchodní akademie se uplatní především při výkonech ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v organizacích všech právních forem. Absolventi mohou vykonávat například tato povolání: ekonom, marketingový pracovník, všeobecný a mzdový účetní, obchodní referent, bankovní a pojišťovací pracovník, referent ve státní správě, administrativní pracovník, obchodní zástupce, vedení personální agendy. Vzdělávací program vytváří také předpoklady pro to, aby absolvent rozvíjel vlastní podnikatelské aktivity.

Absolvent oboru obchodní akademie používá dva cizí jazyky jako prostředek profesní komunikace, ovládá běžné programové vybavení počítače. Je veden k dodržování právních norem, obchodní etiky a pravidel společenského chování.

Absolvent je připraven také tak, aby po složení maturitní zkoušky mohl nastoupit do některé z forem terciárního vzdělávání, zejména ke studiu na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole. Absolvent má rovněž předpoklady pro to, aby rozvíjel vlastní podnikatelské aktivity.

Absolvent obchodní akademie:

 • aplikuje poznatky z oblasti práva v podnikatelské činnosti (orientovali se v právní úpravě pracovně právních vztahů a závazkových vztahů; vyhledává příslušné právní předpisy; je schopen pracovat s příslušnými právními předpisy)
 • provádí typické podnikové činnosti (zabezpečuje hlavní činnost oběžným majetkem a dlouhodobým majetkem; provádí základní výpočty spojené s nákupem a skladováním zásob; provádí základní výpočty odpisů, využívá kapacity dlouhodobého majetku, efektivnosti investic; zpracovává podklady a písemnosti při sjednávání a ukončování pracovního poměru; provádí základní mzdové výpočty, zpracovává doklady související s evidencí zásob, dlouhodobého majetku, zaměstnanců, prodeje a hlavní činnosti; vyhotoví typické písemnosti v normalizované úpravě; provádí průzkum trhu, využívá marketingové nástroje k prezentaci podniku a jeho produktů; orientuje se v kupní smlouvě a dokladech obchodního případu; uplatňuje poznatky psychologie prodeje při jednání s klienty a obchodními partnery při nákupu i prodeji; komunikuje se zahraničními partnery ústně a písemně nejméně v jednom cizím jazyce; vhodným způsobem reprezentuje firmu a spoluvytváří image firmy na veřejnosti)
 • efektivně hospodaří s finančními prostředky (orientují se v činnostech bank, pojišťoven, stavebních spořitelen a penzijních fondů; provádí platební styk a zpracovává doklady související s hotovostním a bezhotovostním platebním stykem; sestavuje kalkulace; provádí základní hodnocení efektivnosti činnosti podniku; stanovuje daňovou povinnost k DPH a k daním z příjmů; vypočítá odvod sociálního a zdravotního pojištění; účtuje pohledávky, závazky, náklady, výnosy; provádí účetní závěrku a uzávěrku; dokáže efektivně hospodařit se svými finančními prostředky)
 • usiluje o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb (chápe kvalitu jako významný nástroj konkurenceschop­nosti a dobrého jména podniku; dodržuje stanovené normy, standardy a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti; dbá na zabezpečování parametrů, standardů kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňovali požadavky klienta)
 • jedná ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje (zná význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení; zvažuje při plánování a posuzování určité činnosti v pracovním procesu i v běžném životě možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady; efektivně hospodaří s finančními prostředky; nakládá s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí).