Způsoby uplatňování environmentální výchovy ve všeobecně vzdělávacích předmětech studijních oborů osmileté a čtyřleté gymnázium, obchodní akademie

1. Biologie (G), Základy přírodních věd (OA)

 • Základní podmínky života (NG)

 • Lidské aktivity a problémy životního prostředí (NG)

 • Ekosystémy (NG)

 • Vztah člověka a prostředí (NG)

 • Problematika vztahů organismů a prostředí (VG)

 • Člověk a životní prostředí (VG, OA)

 • Životní prostředí regionu a České republiky (VG)

význam organismů pro člověka, příčiny vzniku a zániku organismů, formy ochrany organismů, vliv prostředí na organismy, působení abiotických a biotických vlivů na organismy, příčiny a důsledky globálních ekologických problémů, základní principy pojící se s myšlenkou trvale udržitelného rozvoje, negativní dopady znečištěného ovzduší na lidský organismus, zdravý životní styl, bioprodukty, ekologické zemědělství, mutace rostlin
a živo
čichů


2. Zeměpis (G)

 • Základní podmínky života (NG)

 • Ekosystémy (NG)

 • Lidské aktivity a problémy životního prostředí (NG)

 • Vztah člověka k prostředí (NG)

 • Problematika vztahů organismů a prostředí (VG)

 • Člověk a životní prostředí (VG)

 • Životní prostředí regionu a České republiky (VG)

význam organismů pro člověka, příčiny a důsledky globálních ekologických problémů, vliv průmyslu a dopravy na ovzduší, znečištění vod a půd průmyslem a zemědělskou činností, ekologické zemědělství, odpadové hospodářství, principy trvale udržitelného rozvoje, ochrana přírody a krajiny


3. Fyzika (G)

 • Vztah člověka k prostředí (NG)

 • Lidské aktivity a problémy životního prostředí (NG)

 • Člověk a životní prostředí (VG)

energetika a její vliv na životní prostředí, obnovitelné zdroje energie (zelená energie), jaderná energie a její rizika, jaderný odpad, vliv jaderného záření na život člověka


4. Chemie (G)

 • Základní podmínky života (NG)

 • Lidské aktivity a problémy životního prostředí (NG)

 • Vztah člověka k prostředí (NG)

 • Člověk a životní prostředí (VG)

vliv jaderného záření na život člověka, vliv radioaktivity na život člověka, voda jako základní podmínka života, lidské aktivity a problémy se znečištěním vody, nebezpečí kyselých dešťů v souvislosti s oxidy síry a dusíku, negativní působení uhlovodíků na životní prostředí – ropné havárie, ekologický aspekt spalování uhlovodíků, toxické působení arenů na lidský organismus, toxické působení halogenderivátů, znečťování životního prostředí – DDT, freony, polychlorované bifenyly, problematika plastů – výroba, recyklace a likvidace


5. Český jazyk a literatura (G, OA)

 • Lidské aktivity a problémy životního prostředí (NG)

 • Člověk a životní prostředí (VG, OA)

četba a rozbor textů s problematikou životního prostředí (ekologické časopisy, internet)


6. Dějepis (G)

 • Základní podmínky života (NG)

 • Vztah člověka k prostředí (NG)

 • Lidské aktivity a problémy životního prostředí (NG)

 • Člověk a životní prostředí (VG)

pochopení vývojových souvislostí a změny krajiny v jednotlivých historických etapách


7. Občanská výchova (NG), Základy společenských věd (VG), Občanská nauka (OA)

 • Lidské aktivity a problémy životního prostředí (NG)

 • Základní podmínky života (NG)

 • Vztah člověka k prostředí (NG)

 • Člověk a životní prostředí (VG, OA)

vzájemná propojenost civilizace a přírody, psychohygiena, člověk v kritických fázích života, rozbor příčin globálních problémů a možnosti řešení, příklady ochrany životního prostředí v každodenním životě, přístup sebe sama k přírodě a ostatním živým tvorům


8. Cizí jazyky (G, OA)

 • Vztah člověka k prostředí (NG)

 • Ekosystémy (NG)

 • Člověk a životní prostředí (VG, OA)

 • Problematika vztahů organismů a prostředí (VG)

práce s texty; životní prostředí, ochrana životního prostředí – konverzační téma, součást maturitní zkoušky


9. Výtvarná výchova (G)

výtvarné vyjadřování plošné a prostorové na následující témata:

 • Vztah člověka k prostředí (NG)

 • Lidské aktivity a problémy životního prostředí (NG)

 • Problematika vztahů organismu a prostředí (VG)

 • Člověk a životní prostředí (VG)


 


Způsoby uplatňování environmentální výchovy v odborných předmětech studijního oboru obchodní akademie

1. Ekonomika, Ekonomie, Ekonomická cvičení

 • Člověk a životní prostředí

životní prostředí jako součást životní úrovně, obaly výrobků, recyklace, kvalita, společenská koncepce marketingu


2. Právo, Právo v praxi

 • Člověk a životní prostředí

ochrana životního prostředí v zákonech


3. Písemná a elektronická komunikace

 • Člověk a životní prostředí

opis a rozbory textů týkajících se životního prostředí, využití recyklovaných papírů při procvičování techniky


Projekty VV – Sbírej a třiď elektroodpad