Co je portfolio

Portfolio je složka (elektronická či papírová), do níž si žáci ukládají výsledky své práce napříč předměty. Každý žák má své vlastní portfolio, které slouží nejen jako „archiv“ prací, ale především jako doklad postupu/posunu ve studiu či prokázání kompetencí, které si žák za dané období osvojil.

 

Smysl portfolia

Hlavním smyslem portfolia je naučit žáky hodnotit a uchovávat výsledky vlastní činnosti. Jedná se o ověřený nástroj pro rozvoj kompetencí, sebehodnocení a kritického uvažování nad vlastní prací či posunem ve studiu na střední škole. Každý žák má tak v ruce doklad svého snažení za daný ročník, případně celou dobu studia. 

Žákovské portfolio může být také úzce propojeno s kariérovým poradenstvím. Poznání a dokumentace silných stránek, klíčových osobnostních charakteristik a zájmů mohou tvořit skvělý základ pro tvorbu žákovského portfolia. Žák se prostřednictvím činností zahrnutých do portfolia seznamuje s obsahem jednotlivých předmětů/oborů i z jiného úhlu pohledu, než mu nabízí Školní vzdělávací program. Může si tak lépe uvědomovat své zájmy a preference, což mu umožní snadnější volbu oboru dalšího studia či orientaci v profesním prostoru. 

Nejdůležitější přínosy portfolia:

  1. Reflexe a sebepoznání: Žáci mohou v portfoliu reflektovat své dosavadní učení, zkušenosti a dovednosti. Pomáhá jim lépe pochopit své silné stránky, oblasti, které chtějí rozvíjet, a osobní cíle. Portfoliové úkoly jsou možností, jak získat pozitivní vztah k předmětu, který žáka dosud neoslovoval – nalézt v předmětu oblasti, které žáka zaujmou, budou ho bavit. Možnost objevit svůj další potenciál.
  2. Dlouhodobé sledování pokroku: Portfolio umožňuje žákům sledovat svůj vývoj během celého studia. Mohou sledovat, jak se jejich dovednosti a znalosti postupně rozšiřují.
  3. Příprava na budoucnost: Žáci mohou do portfolia zahrnout výsledky projektů, seminárních prací, prezentací, kreativních či úvahových úkolů, autorských prací a dalších aktivit. Naučí se tak sumarizovat vlastní práci a vyhodnocovat její výsledky, což je důležitou kompetencí pro jejich další profesní život. 
  4. Podpora kariérového poradenství: Portfolio může sloužit jako základ pro kariérové poradenství. Žáci mohou zaznamenávat své zájmy, dovednosti a cíle, což jim pomůže lépe se orientovat ve světě profesních možností.
  5. Motivace a zodpovědnost: Vytváření a udržování portfolia vyžaduje pravidelnou práci. To žáky motivuje k aktivnímu přístupu k učení a zvyšuje jejich zodpovědnost za vlastní vzdělávání a prohlubuje jejich pracovní návyky.

 

Podoba portfolia

Žák si může portfolio vést ve dvou formátech:

1) hmotné („papírové“) portfolio – desky, krabice, šanon atp., do něhož si žáci ukládají výsledky své práce.

2) digitální (elektronické) – digitální složka, do níž si žáci ukládají výsledky své práce v elektronické podobě (pracovní listy, fotky, skeny dokumentů…)

 

Práce s portfoliem

Každý žák se minimálně dvakrát za rok vrátí k výsledkům své práce uloženým v portfoliu. Společným prostorem pro tuto činnost jsou třídnické hodiny, které probíhají ve všech ročnících jedenkrát za měsíc. Průvodcem pro vlastní hodnocení portfolia je žákovi především třídní učitel, který mu pomáhá vyhodnotit vlastní činnost a uvědomit si kompetence, jež žák na daných úkolech prokázal. Žák se tímto způsobem i prezentuje před ostatními spolužáky a učí se tak pozitivnímu přístupu k vlastní činnosti a její prezentaci.

 

Hodnocení portfolia

Hodnocení portfolia je součástí hodnocení žáka v daném předmětu. Žák prostřednictvím portfolia získává známku, která se podílí na jeho výsledném hodnocení na konci pololetí, zároveň má také možnost si jej v daném předmětu vylepšit právě pomocí portfoliového úkolu. Hodnocení se tak nezakládá pouze na testování znalostí z vyučovaného předmětu, ale velkou měrou se na něm podílí právě hodnocení kompetencí, které žák na činnosti do portfolia v daném předmětu prokázal (ať už se jedná o kompetenci pracovní, řešení problémů, digitální, komunikativní apod.).