Na naší škole vykonávají žáci oboru obchodní akademie odbornou praxi ve druhém a třetím ročníku. Jde o nedílnou součást učebního plánu v rámci školního vzdělávacího programu.

Ve druhém ročníku se jedná o týdenní souvislou praxi, ve třetím je pak zařazen samostatný předmět „Praxe“. Při něm žáci navštěvují organizace, se kterými škola uzavřela smlouvu. Žák je v jejím průběhu veden a kontrolován ze strany školy vedoucí tohoto předmětu. V organizaci je určen garant, který se žákovi věnuje, zadává mu práci a úkoly, jejichž plnění průběžně kontroluje a také hodnotí.

Předmět Praxe poskytuje žákům praktické ověření teoretických znalostí z odborných předmětů, jako je ekonomika, účetnictví, právo, písemná a elektronická komunikace, informační technologie a fiktivní firma. Vede žáky k efektivní práci s informacemi a učí je získávat a kriticky vyhodnocovat ekonomické ukazatele. Žáci v některých případech využívají i znalosti získané při studiu cizích jazyků.

Cílem odborné praxe je osvojení pracovních návyků, požadavků na zaměstnance, seznámení se s činností dané organizace a získání představy o reálném pracovním prostředí. Dále se předpokládá, že si žáci ověří hloubku svých teoretických znalostí, rozšíří si svůj odborný rozhled a představy pod dohledem fundovaných osob.

 

Vedoucí odborné praxe: Ing. Jana Štěpánková

Kontakt: 354 624 166; stepankova@goaml.cz

 

Organizace, se kterými škola uzavřela smlouvu o zajištění odborné praxe žáků 3. ročníku oboru obchodní akademie:

školní rok 2022/2023