PhDr. Miroslava Vokatá

 

Vzdělání:

 • Sebezkušenostní výcvik KVP, Život bez závislostí z.s. , 2016 – 2022
 • Specializační studium, Prev-Centrum, Praha 6, 2018
 • Odborný specializační kurz FF UK – katedra psychologie, Prevence nežádoucích návyků a závislostí, 2000
 • FF UK Praha, katedra psychologie, rigorózní zkouška, 1987
 • FF UK učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, český jazyk – psychologie, 1986

 


Poradenské služby školního metodika prevence:

 • Koordinace tvorby a realizace preventivního programu školy.
 • Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.
 • Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti.
 • Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).
 • Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole.
 • Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.

 

Kdy je vhodné oslovit školního metodika prevence:

Pro žáka:

 •  Necítíš se ve škole dobře?
 • Cítíš nějaké ohrožení?
 • Máš problémy v komunikaci se spolužáky?
 • Máš problém v komunikaci s učiteli?
 • Děje se něco v Tvém blízkém okolí?
 • Zdá se Ti, že Tvůj spolužák má nějaký problém?
 • Ničí někdo prostředí školy?
 • Zdá se Ti, že někdo někomu ubližuje?

Pro zákonné zástupce:

 • Je s Vaším dítětem, žákem naší školy, něco v nepořádku?
 • Chová se poslední dobou divně?
 • Zdá se Vám, že se vyhýbá škole?

 


Konzultační hodiny:
kabinet třetí patro č. 311
kdykoliv dle domluvy

 

Kontakt:
354 624 166; vokata@goaml.cz

 


Školní poradenské služby GOAML dále zajišťují:

 • kariérový poradce: Mgr. Iva Svobodová
 • školní psycholog: Mgr. Svatava Musilová
 • výchovný poradce: Mgr. Bořivoj Kříž
 • třídní učitelé, učitelé

 


Ke stažení

Databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování.pdf

Program proti šikanování.pdf

Přílohy_program proti šikanování.pdf

Pomucka_k_nove_zakotvenym_pravum_a_povinnostem_pedagogickych_pracovniku_1.pdf

Dopis_náměstka MŠMT.pdf

Minimální preventivní program školy.pdf