STIPENDIJNÍ (DOTAČNÍ) PROGRAM KARLOVARSKÉHO KRAJE KE ZLEPŠENÍ VZDĚLANOSTNÍ STRUKTURY OBYVATELSTVA – PRO VŠ STUDENTY

  • Tento program je určen pro studenty VŠ jiných než lékařských oborů, kteří studují v prezenční formě studia studijní programy a obory akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, kteří mají trvalé bydliště na území Karlovarského kraje a kteří úspěšně ukončili první nebo vyšší ročník vysokoškolského studia, v případě navazujícího magisterského studia jsou úspěšnými absolventy bakalářského studia.
  • Studenti mohou dostat 24 000 Kč ročně; v případě studentů studijních programů a oborů zaměřených na přípravu učitelů základních škol a středních škol a pedagogických pracovníků školských poradenských zařízení 48 000 Kč ročně.
  • Podpisem smlouvy se příjemce, který je studentem studijního oboru zaměřeného na přípravu učitelů základních škol a středních škol, zavazuje, že začne a bude pracovat jako kvalifikovaný učitel základní či střední školy v Karlovarském kraji. Příjemce, který je studentem studijního oboru zaměřeného na přípravu pedagogických pracovníků školských poradenských zařízení, se zavazuje, že začne a bude pracovat v Karlovarském kraji jako kvalifikovaný pedagogický pracovník školského poradenského zařízení nebo školního poradenského pracoviště. Příjemce, který je studentem jiného studijního oboru, se zavazuje, že začne a bude pracovat nebo podnikat na území Karlovarského kraje.
  • Vždy platí, že je třeba začít pracovat (podnikat) bezprostředně po úspěšném ukončení studia, nejpozději však do 6 měsíců od úspěšného ukončení studia, a to právě tolik let, na kolik akademických roků bylo příjemci stipendium poskytnuto.
  • Přesná pravidla a všechny potřebné dokumenty lze najít na webových stránkách Karlovarského kraje: STIPENDIJNÍ (DOTAČNÍ) PROGRAM KARLOVARSKÉHO KRAJE KE ZLEPŠENÍ VZDĚLANOSTNÍ STRUKTURY OBYVATELSTVA – PRO VŠ STUDENTY (kr-karlovarsky.cz)

 
STIPENDIJNÍ (DOTAČNÍ) PROGRAM KARLOVARSKÉHO KRAJE PRO STUDENTY LÉKAŘSKÝCH FAKULT V OBORECH VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ A ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ

  • Jedná se o zcela nový dotační titul, který byl zřízen za účelem podpory studentů lékařských fakult v oborech všeobecné lékařství a zubní lékařství spojené s jejich závazkem k návratu do Karlovarského kraje po úspěšném ukončení studia, s cílem zvýšit počet lékařů v oborech všeobecné lékařství a zubní lékařství v Karlovarském kraji.
  • Stipendium mohou získat studenti vysoké školy v České republice, kteří mají trvalé bydliště na území Karlovarského kraje nebo jsou absolventy středních škol v Karlovarském kraji, kteří studují v prezenční formě studia studijní programy a obory (akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky) lékařských fakult v oborech všeobecné lékařství a zubní lékařství, a to již od prvního ročníku.
  • Výše dotace je 150 000 Kč ročně.
  • Podpisem smlouvy a přijetím dotace se příjemce zavazuje, že do 3 let od úspěšného ukončení studia začne pracovat přiúvazku, který bude činit v souhrnu 1,0, nebo podnikat jako osoba samostatně výdělečně činná s ordinační dobou v rozsahu minimálně 30 hodin týdně, jako lékař ve zdravotnickém zařízení v Karlovarském kraji po dobu:
doba čerpání stipendia

 


doba závazku práce lékaře

v KK


6 let


5 let


5 let


5 let


4 roky


4 roky


3 roky


4 roky


2 roky


3 roky


1 rok


3 roky