Předmět EVVO

Environmentálním vzděláváním, výchovou a osvětou se rozumí předávání soustavy znalostí a dovedností týkajících se zákonitostí biosféry, vztahů člověka a životního prostředí, problémů životního prostředí z globálního i lokálního hlediska a možností i způsobů dosažení udržitelného rozvoje.

Environmentální výchova jako průřezové téma se prolíná téměř všemi předměty (viz ŠVP), hlavní těžiště je však v předmětech biologie a zeměpis.


Cíle EVVO

V rámci environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty máme stanoveny následující dlouhodobé i střednědobé cíle:

  • výchova k ekologické gramotnosti

  • třídění odpadu

  • energetické úspory

  • udržování prostředí školy a jejího okolí

  • nabídka exkurzí, projektů a praktik s EVVO tematikou

  • realizace školní zahrady


Školní koordinátor EVVO 

     Mgr. Kristýna Šimůnková, kab. č. 301, simunkova@goaml.cz