PROJEKT ŠABLONY II GOAML

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání je víceletým tematickým programem, který je spolufinancován Evropskou unií. Kromě jiných se do něj zapojila i naše škola, která si jako hlavní cíl stanovila investovat do vzdělávání, dovedností a celoživotního u­čení.

Aktivity projektu CZ.02.3.68/0.0/0­.0/18_065/0016199 jsou zaměřeny nejen na nové metody ve výuce, rozvoj spolupráce mezi učiteli, stáže pedagogů u zaměstnavatelů, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, klub pro žáky, profesní rozvoj pedagogů, ale také na projektové dny nebo komunitně osvětová setkávání. Personální podpora se realizuje prostřednictvím školního kariérového poradce a koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele. Alokovaná částka finančních prostředků na realizaci tohoto projektu je 1 152 963 Kč.