Za zážitky s Oborovými dny

Pro naše žáky jsme naplánovali v prvních zářijových dnech nového školního roku dva dny exkurzí jako završení oborových dnů, které se konají napříč ročníky pro obory vyššího gymnázia a obchodní akademie. Oborové dny jsme realizovali z finančních prostředků EU jako čtvrtou klíčovou aktivitu projektu  Implementace krajského akčního plánu II. v Karlovarském kraji GOAML  a projektové dny ve škole a mimo ni z projektu Šablony II. GOAML. Exkurzím předcházely dva výukové bloky ve škole v závěru školního roku 2020/2021, během nichž se žáci intenzivně seznámili s vybraným tématem v rámci jimi preferovaného předmětu.

Deset skupinek žáků se svými pedagogy vyrazilo 6. a 7. 9. 2021 za zážitky z fyziky, chemie, geologie, biologie, dějepisu, výtvarných umění, českého jazyka a literatury nebo anglického a německého jazyka.

Chemici vyrazili již 5. 9. na druhý konec republiky – jejich cílem byla Ostrava! Navštívili areál Dolních Vítkovic včetně Bolt Tower a Velkého světa techniky. Absolvovali prohlídku města s radniční věží, Landek park s hornickým muzeem a jejich pozornosti neunikla ani Stodolní ulice.

Zájemci o cizí jazyky procestovali Karlovarský kraj jako skupina profesionálních průvodců. Cesta započala komentovanou prohlídkou Chebu, poté přejeli do Františkových Lázní a následně do Karlových Varů. Druhý den si naši žáci prohlédli Becherovku a zlatým bodem programu byla návštěva Bečova – prohlídka zámku a relikviáře sv. Maura. A když cesta po turisticky světoznámé oblasti, tak se vším všudy – nevšedním gurmánským zážitkem pro žáky byla také společná večeře v indické restauraci SAFFRON.

Žáci druhých ročníků směřovali své kroky za geologickými krásami našeho kraje, a tak vyrazili na Boží Dar, kde probádali štolu Johannes. Druhý den objevovali pod vedením manželů Tájkových zákoutí Slavkovského lesa: 1/ netopýři, kontrola budek, kroužkování; 2/ Rašeliniště Krásno; 3/ Křížky a Upolínová louka pod Křížky – hadcové výchozy a na ně navázaná specifická flora.

Jedna skupina našich mladých biologů navštívila při terénní exkurzi vybraná místa CHKO Slavkovský les: SPR Vlček Křížky a kyselka v Nové vsi. Žáci měli možnost nahlédnout do problematiky ochrany životního prostředí a dozvěděli se řadu zajímavých informací z oblasti botaniky a zoologie. Druhý den následovala návštěva ZOO Plzeň s přednáškou na téma význam ZOO při ochraně organismů a etologie, kde kromě obecných informací bylo zmíněno mnoho zajímavostí ze života živočichů a rostlin.

Druhá skupina biologů vyrazila do Prahy. První odpoledne strávili žáci v ZOO a večer si zpestřili vyhlídkou na noční Prahu z Petřínské rozhledny.  Druhý den se seznámili s pracovištěm Katedry pedologie a ochrany půd ČZU, kde si mimo jiné prohlédli přístroje a laboratoře určené ke studiu půdy.

Nadšenci pro výtvarné umění se zúčastnili exkurzí zaměřených na výrobu knižní vazby. Na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara ZČU Plzeň  se seznámili  s historií knihtisku, názvoslovím, potřebnými nástroji  a postupem práce (vysázení liter, zkušební tisk s korekturou, očištění a rozmetání textu), celou proceduru si poté sami měli možnost také prakticky vyzkoušet. Fascinující bylo technické vybavení ateliéru i odborné znalosti pana asistenta Izmaila Saida. Druhý den exkurze strávili naši žáci v útulných prostorách knihovny v Lokti, kde si prohlédli Expozici umělecké knižní vazby (knihy vázané ve dřevě, kovu, kůži, ale i džínovině, ve tvaru uměleckého objektu či hradu). V rámci workshopu  si svázali sešit s pevnými deskami zdobenými  plátnem a benzinovými/ škrobovými papíry.

Zájemci o literaturu se vydali do Prahy „Po stopách Franze Kafky“ – prošli místa, kde se Kafka narodil, kde všude žil, kam chodil na studia atd. Absolvovali komentovanou prohlídku v Muzeu Franze Kafky, obdivovali netradiční sochařské vypodobnění spisovatele a další historická zákoutí hlavního města jako výhled na Karlův most za Muzeem Franze Kafky, panorama Prahy z Riegrových sadů nebo noční panorama z rozhledny Petřín.

Do Prahy vyrazili také žáci, které oslovila fyzika a to konkrétně astronomie. První den absolvovali astronomickou procházku Prahou s odbočkou do Městské knihovny s prohlídkou Idiomu, jízdu lanovkou ke Štefánikově hvězdárně. Ve Štefánikově hvězdárně absolvovali pořad Do blízkého a vzdáleného vesmíru, pozorování Slunce a Venuše dalekohledem. Druhý den strávili prohlídkou planetária s pořadem Noční obloha.

Novodobou historii sledovali žáci, kteří si vybrali dějepis. Jejich kroky vedly do „Jáchymovského pekla“, seznámili se se zákulisím praktik fungování pracovního tábora a nahlédli do štoly. Druhý den si své první silné dojmy mohli porovnat v Památníku Vojna u Příbrami, kde navštívili tamější pracovní tábor.

Poděkování patří všem pedagogům, kteří věnovali svůj čas přípravě a realizaci těchto aktivit, čímž se nám společně podařilo připravit zajímavý a poutavý program na první zářijové školní dny. Snad se nám v letošním roce podaří vše realizovat podle původního plánu a žáci budou mít stále možnost poznat zajímavé expozice, vyslechnout neobyčejné přednášky a navštívit místa, kam by se možná sami nevydali.

 

 

               

          

               

          

     

 

 

Psychosociální pomoc při katastrofách – přednáška s besedou

Vážení přátelé,

Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, p. o. Vás srdečně zve na setkání s kpt. PhDr. Michalem Černíkem, Ph.D., který pracuje jako psycholog Hasičského záchranného sboru ČR a působí v Karlovarském kraji. Při své práci se věnuje poskytování první psychické pomoci lidem zasaženým mimořádnými událostmi, krizové intervenci, psychologickému poradenství a psychoterapii. Aktivně se věnuje lektorské činnosti jak pro Hasičský záchranný sbor, tak pro jiné organizace (nestátní neziskové organizace, vysoké školy, psychoterapeutický výcvikový institut či další složky Integrovaného záchranného systému ČR). V současné době je předsedou České společnosti pro Gestalt psychoterapii. Je rovněž členem česko-německého přeshraničního koordinačního grémia pro poskytování psychosociální pomoci při mimořádných událostech.

Jeho přednáška s diskusí představí psychosociální krizovou pomoc při mimořádných událostech, jako jsou např. povodně, tornáda či dopady pandemie. Z médií se v takových situacích často dozvídáme, že přímo v terénu pomáhají zasaženým lidem psychologové. Tyto informace jsou ale nepřesné, protože psychosociální krizová pomoc je široká mezioborová disciplína, která má pevně stanovené hodnoty, zásady i cíle a jejíž těžiště spočívá nejčastěji v sociální práci.

Pojďme se společně podívat na to, jak psychosociální krizová pomoc při katastrofách vypadá, jak se prolíná s psychologickou pomocí zasaženým, v jakém stávajícím právním rámci ČR je zasazená a jaká jsou specifika poskytování této pomoci v Karlovarském kraji.

Dovolí-li to aktuální epidemická situace, bude se přednáška s besedou konat v úterý 12. října 2021 od 16 do 18 hodin v budově Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně, p. o., a to dle všech platných hygienických opatření.

Budeme se na Vás těšit.

GOAML

Úspěch v mezinárodním kole Filozofické olympiády

 

Díky vítězství v celostátním kole filozofické soutěže Nebojme se myslet! postoupil náš nyní již čerstvý absolvent Frederik David Albl do mezinárodního kola Filozofické olympiády, kterého se zúčastnilo 112 studentů středních škol z 56 zemí celého světaFrederik se svou esejí patří mezi prvních 36 účastníků, kteří byli odbornou porotou za své výkony oceněni.

Gratulujeme, děkujeme za vynikající reprezentaci školy a přejeme Frederikovi mnoho dalších úspěchů na poli profesním i osobním v jeho dalším životě.

Úspěchy ve Středoškolské odborné činnosti

Navzdory omezením vyplývajícím z pandemické situace se i letos čtyři žáci gymnaziálního vzdělávání zúčastnili Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Obhajoby prací opět probíhaly v online prostředí. Do krajské přehlídky SOČ postoupili Barbora Bittmanová (téma práce Výtvarné vyjádření hudby) a Adam Tomi (téma práce Poruchy osobnosti), oba ze třídy 7. A. Témata jejich prací zaujala poroty příslušných soutěžních kategorií natolik, že oba dostali možnost obhájit své práce i v kole celostátním. Zde Bára obsadila 4. místo a Adam místo 11.

Oběma žákům blahopřejeme ke krásnému umístění a všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Iva Svobodová, školní garant SOČ

Slavnostní otevření školní zahrady

Páteční odpoledne 11. 6. 2021 patřilo na naší škole slavnostnímu otevření školní zahrady – zkultivovanému prostoru za školní budovou, určenému pro široké možnosti využití ze strany žáků, vyučujících i veřejnosti.

 

Plány a první představy začaly dostávat své obrysy v říjnu 2020 započetím stavebních prací „na zelené louce“, nyní získaly jasnou a konkrétní podobu.
Celý projekt je realizován v rámci výzvy Přírodní zahrady – Vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků ZŠ a SŠ a organizací působících v oblasti EVVO (NPŽP 7/2019 – 6.1.C c)), spolufinancované Státním fondem životního prostředí ČR.
Počasí nám bylo nakloněno a celé odpoledne tak proběhlo v příjemné, prosluněné, uvolněné, letní atmosféře.
Celou akci zaštiťovala a moderovala ředitelka školy Mgr. Klára Tesařová, slova se postupně ujali zástupci Karlovarského kraje – radní Mgr. Jindřich Čermák a zástupce vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Stanislav Jambor; poté starosta Mariánských Lázní a absolvent naší školy Ing. Martin Kalina i místostarosta a uvolněný ředitel školy Mgr. Miloslav Pelc. Autorka projektu a matka dvou našich žáků Ing. Zora Rákosová popsala zúčastněným koncept a rozmístění prvků a odbornice na ekovýchovu, hodnotitelka a poradce přírodních zahrad: Mgr. Kateřina Dvořáková doplnila princip fungování takovýchto prostor. Slova se ujal i školní koordinátor EVVO a spolutvůrce celého projektu Mgr. Lukáš Kučera. Za prvotní myšlenku využít výzvu ministerstva životního prostředí patří díky paní Mgr. Janě Čížkové a  Daniele Morávkové za Mariánskolázeňsko, dobrovolný svazek obcí. Poděkování patří též paní ředitelce partnerské školy Kepler Gymnasium Weiden paní Sigrid Bloch a všem zúčastněným z řad žáků, rodičů, pedagogů i veřejnosti.
   
Otevření zahrady plynule přešlo do neformální zahradní slavnosti, vzájemného sdílení zážitků, inspirací, ukázky přípravy pečiva s odborným komentářem,  prvním pečením pletýnek, housek a rohlíčků v naší chlebové peci pod odborným vedením  paní Jany Smejkalové a pana Martina Kušníra z Koza Doma, s. r. o.. Pro mlsné jazýčky připravila paní Renata Kakašová bohatý raut, kde si každý přišel na své.
        
Naše zahrada je „fyzicky“ hotová, vytvořená, ale stále je teprve na svém začátku. Teď musí začít žít vlastním životem a teprve vzájemná spolupráce nás všech ukáže, jak se nám bude dařit tyto vybudované základní prvky dále rozvíjet a rozšiřovat.